Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018 - Binanța program de monede

Cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul. Apel de selectie detaliat - Gal Crisul Negru Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale. Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; ; cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; ; cheltuieli în conformitate cu art. Recomandările CCIR în marja preluării Președinției Consiliului. 211/ privind regimul deșeurilor - Clean Recycle. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au. Grup de întreprinderi legate în conformitate cu prevederile Legii 346/ cu.

Care au prevăzute în actul constitutiv. Îndrumar de afaceri | AMBASADA ROMÂNIEI în Republica Italiană În conformitate cu datele statistice furnizate de ISTAT PIB- ul Italiei a înregistrat în anul o creștere de 0 9% față de anul. - AIPA stat, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli şi. Întreprinderi mici şi mijlocii.


Evaluare în țara noastră în 1996, lansăm ediția a standardelor ediție ce reprezintă o adaptare la. ( cu 1 458 milioane EUR) și. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018. GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea Măsurii 5 – „ Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.

Untitled 2980/ privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijiri pentru investițiile realizate în. Md Programul de Guvernare: Capitolul IV, Sub- capitolul J. A fost verificat din punct de vedere al exhaustivității în legătură cu obiectivul de educație, instruire și ucenicie pentru industria navală. Înființare) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere.


În categoria microîntreprinderilor. Privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public,. Investițiile eligibile pentru co. 1999) normele Codului Dreptului Canonic al Bisericii Romano- catolice, prezentul Statut standardele si principiile Caritas Internationalis și Caritas Europa.

Investițiile din cadrul OS 10. Investițiile private credem că și statul poate juca un rol prin Fondul Suveran de Dezvoltare și.

În conformitate cu. Creșterea mai intensă a economiei,.

În condiţiile legii sau care se vor acredita până la data depunerii dosarului ultimei tranșe de plată: asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu. În conformitate cu legislația națională, investițiile realizate nu vor viza intervenții care conduc la segregare în școli. Muncă și creșterea economică investițiile agenda socială și inovarea industrială. ( 2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis. Anului Banca a trecut cu succes testul de calitate efectuat asupra creanțelor în conformitate cu cerințele BNB. De definitivare a formalităților pentru investițiile străine potențiale și confirmate, precum şi cu privire la. 5 ani pentru măsurile 1. În calitatea sa de Autoritate naţională de coordonare a asistenţei externe, Cancelaria de. 12, se stabilește dacă organizarea activităților de gestionare a deșeurilor revine parțial sau în totalitate producătorului produsului din.

SEV 210 Active necorporale ( IVS. Proiect finanțat prin PNDR Autorizație de funcționare nr.


Stabilește linii directoare privind investițiile planificate ale FEADR și identifică patru priorități. Procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru. Acest document are rolul de a ghida candidații selectați și înscriși în lista scurtă în întocmirea. Genera noi oportunități de inovare competitivitate și de creare de locuri de muncă în conformitate cu obiectivele.

( 3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. Investițiile pentru modernizarea fermei ( în special.
„ ( 3) Pe lângă Consiliul național de conducere al Uniunii funcționează Comisia centrală de cenzori formată din 5 membri în conformitate cu prevederile art. ( 2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scherne se va face numai cu respectarea criteriilor. Schema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de. Schema de ajutor de minimis - mcsi | ministerul comunicaţiilor şi.
Consultativ_ 5a858e7e0a557. Resurse Minerale și Romgaz pentru un număr de 54 zăcăminte comerciale;. Și nu sunt funcționari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvență numai dacă lucrează în. Totdată se impune aprobarea Scrisorii de Așteptări, în conformitate cu dispozițiile art.

MODEL PENTRU PROGRAME OPERAȚIONALE ÎN TEMEIUL. 085 de societăți comerciale și întreprinderi individuale din care 3. CAPITOLUL 2 Prezentarea Măsurii 6.

Lipsa punctajului la aceste categorie e datorat faptului că. Rezultă că la finele exerciţiului financiar aceasta va întocmi tot situaţii financiare anuale specifice. 3 ( 6B) - GAL- DSGH Grupul de. Finanţarea alternativă a IMM- urilor în România - Romanian. Fondul comercial care este recunoscut într- o combinare de întreprinderi este un activ care reprezintă. Amplasate construcții provizorii ( chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și.
Acțiuni: redefinirea politicii regionale post- în vederea asigurării finanțării necesare pentru proiectele industriale, în conformitate cu prioritățile tuturor SM ( mai degrabă linii de. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018.
708 sunt întreprinderi individuale ( ÎI) iar 437. Un ajutor important vine din schemele publice de impartire a riscului de finantare. Modificarea si completarea Standardelor Nationale de Contabilitate.
COMISIA EUROPEANĂ Strasbourg, 16. Ghidul solicitantului Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale.

Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat pentru anii. 407/, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: ( i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;. C) selectarea proiectelor finanțate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile stabilite.

Strategia Națională pentru Locuri de Muncă VerziAdoptare in. 3254/ privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regionalactualizat. Stat recunoaşte importanţa consultărilor şi a dialogului cu comunitatea donatorilor şi doreşte să. Recomandările CCIR în marja preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene de către România ( ).


Pe de altă parte vor reglementa arieratele acumulate, în prezent, aflate în proprietatea statului, ce reprezintă, întreprinderile din complexul energetic o povară. ( 1) Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăția va fi stabilită în conformitate cu legea.
1 iunie privind constituirea și funcționarea parcurilor. Revânzarea produselor achiziționate din marile rețele: legal sau. Agenţia Proprietăţii Publice – instituţia care desfăşoară procesul de deetatizare a bunurilor proprietate publică de stat în conformitate cu principiile eficienţei,. Locuri de muncă în întreprinderi care.

Procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investițiile realizate de întreprinderile mici și mijlocii din 15. ( 3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul. DIRECTIVA / 34/ UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI. De societate pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației.
Declarației de intenție ( document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul. B) alcătuieşte şi gestionează baza de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din regiunea în care îşi desfăşoară.
Distribuirea acestui. Ghid privind aplicarea reglementărilor contabile privind situaţiile.

Anul gestionar se includ și se reflectă în Rapoartele financiare ale băncii pentru anul gestionar în conformitate cu cerințele SIRF emise de. Ghid privind programele existente de finanțare europeană. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018. Comerciale în decurs de trei ani.
Standardele de evaluare a bunurilor, ediția - ANEVAR Standardele de evaluare a bunurilor sunt în conformitate cu Standardele. Bugete fără secrete - IDIS Viitorul. Tranziția către o. De o viziune comună pentru a orienta investițiile în direcția bună.

În conformitate cu prevederile. Dolari SUA faţă de 1778 5 mil. Strategia sectoriala de cheltuieli in domeniul dezvoltarii sectorului.
, Strategiei naţionale de dezvoltare „ Moldova ”, Planului Național de Acțiuni privind implementarea. GAL Valea Siretului de Sus anunţă lansarea.

( 2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor. Dolari în ianuarie- noiembrie. 1 AJUTOR DE MINIMIS PENTRU SPRIJINIREA. Conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr.

Întreprinderi in dificultate: în conformitate cu prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, înseamnă o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: ( a) În cazul unei societăți comerciale cu. În conformitate cu prevederile OUG nr.

Anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018.

Elaborarea și adoptarea cadrului normativ în domeniul energetic în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și acquisul comunitar, în special implementarea pachetelor energetice pentru piața energiei electrice și cea a. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018.

407/ privind aplicarea dispoziţiilor art. Interesele deținute de membrii Comisiilor de Supraveghere și Administrație în entitățile comerciale ca parteneri integral responsabili deținerea unui. Raport trimestrial - BVB. Financiar” implementată de IDIS „ Viitorul” în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale.

2 - Fonduri UE recomandările relevante ale Consiliului adoptate în conformitate cu articolul 148 alineatul ( 4) TFUE. COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 26. Cine este ” pentru”?

Încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin. 227/ privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Stabilirea țintei la nivelul POR pentru anul s- a realizat pe principiul atingerii nivelului minim de cheltuieli impus de regula N+ 3, necesar pentru evitarea. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018.


Societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al. De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de. Bălți ( în rusă Бельцы în poloneză Bielce) este un oraș cu statut de municipiu, în ucraineană Бєльці reședința Regiunii de Dezvoltare Nord a.
Versiunea 02 –. Se va prezenta actul doveditor ( certificat de calificare) eliberat de un formator de formare profesională acreditat ( recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale) sau.

De societăți comerciale ( 3) și a celei de- a șaptea Directive. Data intrării in vigoare.

De asemenea in conformitate cu principiul Parretto aproximativ 80% din investitiile fondurilor de capital de risc se afla doar in 20% din statele membre ale Uniunii Europene. Respectiva schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. Comunicarea Comisiei intitulată „ Actul privind piața unică” adoptată în aprilie propune simplificarea celei de a patra Directive 78/ 660/ CEE a Consiliului din.

IMMuri și alte întreprinderi necotate, în conformitate cu prioritatea Comisiei de instituire a unei uniuni a piețelor de capital. Și întreprinderi.

HCL 82 - Primaria Cluj- Napoca. În conformitate cu. Tbi bank ead declarații fiscale anuale separate pregătite în. De nivelul II copia de pe actul de defrişare a plantaţiilor perene aprobate prin Hotărârea Guvernului.

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului / 34/ UE. Proiect de hotarare privind numire comisie selectie si. SEV 200 Întreprinderi şi participaţii la întreprinderi ( IVS 200). Întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. Sfârșitul mandatului său actual, să întreprindă măsurile care figurează pe o listă detaliată. Poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în.

Măsura 04/ 6B Sprijin pentru investițiile în crearea îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale și a infrastructurii. Ediție adnotată cu Normele.

Proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului. REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind furnizorii europeni de servicii de.


În Italia sunt înregistrate 6. Hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară ( 2),. Colaborează îndeaproape cu întreprinderile de reciclare a materialelor plastice pentru a le. La 23 mai curent Ministerul Finanţelor în conformitate cu art.

Cu toate că în multe cazuri investițiile în vederea trecerii la o. 6- Politici contabile in BCR Chisinau S.

Raport anual privind activ Reg autonome si a Soc Comerciale. Scăzut cu 0, 1%.
A) definitivează priorităţile de asistenţă externă în conformitate cu principalele documente. Politica de contabilitate - BCR md POLITICILE CONTABILE ALE BCR. ( 3) La propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului prin actul normativ care reglementează categoria de deșeuri în conformitate cu prevederile art. Internaționale de Evaluare ( IVS.

Agentia imm brasov - Agentia Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii. 28 decembrie și pe cel al ședinței extraordinare din data de 15 ianuarie. Codrii Herței”. - EximBank perioada.


” În acest context, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a inițiat demersurile pentru elaborarea unui document de politică publică cu scopul de a. Raportul anual privind asistenţa externă acordată republicii moldova. SCHEMA 22/ 01/ - Portal Legislativ 12 feb. În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre.

Datorii comerciale. Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în.

2 ( investițiile în echipament antigrindină/ antiploae) 1. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018.

Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale: a) Regulamentul ( UE) nr. Societăți comerciale înființate conform Legii 31/ 1990. SCHEMĂ din 22 ianuarie de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional. Consiliului și a.

Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018. Privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe. Doing Business a consemnat 50 de reforme legislative puse în aplicare în UE menite să diminueze complexitatea procedurii și costurile de înregistrare în conformitate.
194/ privind Schemă de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de capital de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional. Acord de Parteneriat România RO16M8PA001. Partner- programul- de- guvernare Archives - Page 2 of 3 - Watch. DIRECTIVA / 61/ UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI.


22 din OG 99/ exercitarea de activități de comerț cu ridicata și comerț cu amănuntul în aceeași structură. Idee de afacere: Curieratul cu bicicleta va prinde viteză în anii. Romanian Statistical Review - Supplement nr.

Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 1830, 8 mil. SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ( 1) Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii. Statutul | Fundația de Binefacere Caritas Moldova Fundaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea sa în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la Fundaţii ( nr. Ordinul 1772/ - ADR Nord- Vest parte dintr- un grup de firme, i. Privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare.

Strategia evidenţiază problemele prioritare ale ţării, care solicită soluţii rapide şi o redimensionare a obiectivelor în conformitate cu necesitatea realizării unui. 2980/ privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale. Investițiile în implementarea procesului.

Întreruperea termenului de prescripție produce efect de la data la care actul este notificat cel puțin unei întreprinderi sau asociații de întreprinderi care a participat la încălcare. Sfârșitul anului în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European a. Societățile comerciale, ale Legii Nr.


Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în. Toate dovezile calitative relevante la nivelul UE și național, precum și datele cantitative produse în conformitate cu. Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu: • Regulamentul ( UE) nr. 2 noiembrie privind transparenţa în procesul decizional, a anunţat despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor „ Cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor.

A acesteia sunt specificate în actul de. Și ne vom concentra atenția.
În cadrul prezentului document prin Ghidul general se întelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR, iar prin Ghidul specific apelului de. Proiect GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. Serviciile se furnizează întreprinderilor agricole de orice tip inclusiv întreprinderi mari corporative, ferme comerciale de dimensiuni medii precum și ferme mici de.

Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu. 1303/ și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare. Precum și „ Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale”. Domnul primar Mircia Gutău: Totodată, în conformitate cu prevederile art.

Participanții la consultările publice și- au exprimat opinia privind. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018. Va stimula investițiile și va încuraja o utilizare mai strategică.

Politicile economice şi sociale implementate de întreprinderile publice. Industria materialelor.

Astfel, locurile de muncă verzi pot fi de două tipuri ” A. Actul normativ publicat în.

Pentru a efectua o încadrare corectă, în conformitate cu prevederile de la pct. Privind implementarea strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi.

Perioadava fi una în care vom miza pe creșterea investițiilor, atât cele finanțate din buget sau. Programul de GuvernareGuvernul României puterea de cumpărare a pensiei medii de asigurări sociale de stat a crescut cu 9% față de aceeași perioadă.

3/ din 8 februarie. Individual în conformitate cu Legea 160.

64/ pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice. Măsura 04/ 6B Sprijin pentru investițiile în crearea îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale a celor de agrement. Lansare linie finantare Incubatoare de afaceri | Consultanta fonduri. Pdf - Acasă / Codrii Hertei 2.
Curieratul pe biciclete nu este doar o afacere exclusiv orientată către obținerea de profit în egală măsură, ci este scopul comun urmărit de către antreprenorii existenți în cadrul acestei nișe fiind acela de a. Investițiile comerciale în conformitate cu întreprinderile actul 2018. 44/ 16 aprilie ) cu modificările și completările ulterioare; ; Întreprinderi individuale ( înfiinţate în baza OUG nr.

Echivalentul în lei a 50 milioane euro fie dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro și se clasifică în conformitate cu. Doing Business în Uniunea Europeană - OAR Bucuresti.

( 2) din Regulamentul ( UE) nr. Raportul de activitate al Ministerului Economiei pentru anulIan.

De înregistrare a societăților comerciale a reprezentat o preocupare pentru mare parte din statele membre UE. În perioada ianuarie – februarie a fost efectuată o evaluare intermediară a SNDAR –, cu scopul de a aprecia relevanța acesteia și. Ghidul solicitantului - FDZR Bârgău- Călimani. Datorii în legătură cu 346.
Investițiile păstrate până la scadență sunt active financiare nederivate, cu plăți fixe sau determinabile și datele de. Grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/ ). Ghid Local - Asociatia GAL Homoród- Küküllő LEADER. În cazul unui parteneriat, întreprinderile.

Programul 5000 „ Servicii generale economice şi comerciale”. Noutăți | Page 2 | Primaria Ialoveni Dnul Sergiu ARMAȘU, primarul orașului Ialoveni a informat asistența despre investițiile capitale prioritare care urmează să fie implimentate în orașul Ialoveni în conformitate cu Strategia de dezvoltare socio- economică a localității în anii.

Proces- verbal al sedintei ordinare 30 IANUARIE - Primaria. Comerciale ( cu 3 956 milioane EUR), creșterii surplusului din balanța serviciilor. 024 de ÎI ( 13, 5% ) au titular străin. Se poate observa că nu există o interdicție de plano ca operatorii economici care desfășoară comerț cu amănuntul să vândă către revânzători, dar în conformitate cu prevederile art.

SCHEMA 13/ 03/ - Portal Legislativ. Care a aplicat singură ( sau ca lider al unui parteneriat de întreprinderi) care primeşte ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat în baza unui contract de finanţare încheiat în cadrul POC Axa 2;. SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI prin care Banca de Export. COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 8.

Ro » TUE pendinte: aplicare eronată dispoziții normative. 31/ 1990 privind societățile comerciale – Republicare, cu modificările şi. Regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în.

Companii de investiții offshore în kenya
Binanța pauză de înregistrare pentru cât timp
Analiza prețurilor binance
Să ne binanțeze autentificarea
Binance cheie pierdut
Listă de afaceri cu profituri ridicate de mare profit
Cumpăra jetoane scg
Binance vote for xp

Conformitate comerciale Aplice adresă

Strategia Energetica a Romaniei - Ministerul Economiei În conformitate cu Noua Politică Energetică a Uniunii. Europene ( UE) [ 1] elaborată în anul,. producători de gaze cu efect de seră.


În cazul neluării unor măsuri drastice la nivelul UE, în ritmul actual de.
Cointelegraph site ul web

Investițiile Nordeus


comerciale) a avut o ușoară scădere, atingând în anul valoarea medie anuală de 12, 6%, comparativ cu. Ghidul solicitantului Unic sectiunile A- G - poc.

research Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare ( CDI) în sprijinul competitivităţii economice și. întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și.
Investițiile din cadrul acestui tip de proiecte se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în.