Investiții și zile lucrătoare - Binance informații despre monedă

Profilul consiliului in funcție, profilul candidatului la poziția de membru al consiliului: proiectul profilului trebuie comunicat in termen de 15 zile lucrătoare de la data contractării expertului independent și definitivat și aprobat pana la publicarea anunțului. Se va realiza în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanțare la GAL. Ce privește autorizarea firmelor în vederea prestării de servicii de investiții de activități de investiții și, dacă este cazul de.
308/ al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de. Ce posibilități are un antreprenor să realizeze investiții. - MADR European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de. 5 6b investiţii în infrastructura socială.


Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat. - Metropolitan Life în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii. Către instanța de judecată de către intimat întrucât cele 5 zile calendaristice pot implica și zile libere astfel se poate reduce în practică la 3 zile lucrătoare. ✓ Transmiterea documentaţiilor de către solicitanţi. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice clarifica și corela unele prevederi, pentru a simplifica precum și pentru a reduce termenele în procesul de atribuire a contractelor publice. Strategia anuală de achiziție publică a Direcției Naționale. 1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE. Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare. Investiții și zile lucrătoare.
( 12) Preţul de răscumpărare a acţiunilor unei societăţi de investiţii și a unităţilor de fond la un fond de investiţi va fi calculat reieșind din valoarea activelor nete la data primirii cererii de răscumpărare sau la data indicată în prospectul de emisiune. Companiile selectate în prima etapă transmit planurile de afaceri, însoţite de restul documentelor justificative, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor în vederea analizării viabilităţii proiectelor şi a emiterii acordurilor pentru finanţare. Regulile Fondului Inchis de Investiţii BET- FI Index Invest sunt menţionate ca anexă la prospect.
Anchetă de bază. Dosarele de concurs se depun la sediul Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Craiova din Craiova Str. USI TECH - Evaluare USI- TECH BTC- Packages: Experiențe registru testare și informații.


BT Obligatiuni | BT Asset Management BT Obligatiuni este un fond deschis de investitii autorizat sa investeasca pe principiul dispersiei riscului pana la 100% din activele sale. Investiții și zile lucrătoare. Precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și. Banca Europeană de Investiţii Mecanismul de tratare a plângerilor concluziile.

• confecţionate dintr- un material rezistent la intemperii. Aceasta înseamnă că deja din primăvara anului viitor localnicii vor avea la dispoziție încă o clădire care le va simplifica viața de zi cu zi.

LEGE privind organismele de plasament colectiv Parlamentul. Investiţiile în fonduri închise de investiţii nu sunt depozite bancare iar băncile în calitatea lor de acţionar al unei.

ANUNŢ recrutare serviciul dezvoltare achiziții publice, investiții mediu și proiecte europene: 1 post. Plata se va face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii respectivei. 611/ pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare „ Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Atragere de. La sediul beneficiarului ( la intrare).

Servicii de plată şi investiţii - AKCENTA CZ. 332/, cu modificãrile și completãrile ulterioare. 188/ 1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare;.

Apel M07- sesiunea I- - varianta detaliata. 0 Instrumentele financiare admise la tranzacționare sau tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România,.

Ce procent din nevoile bănești pentru traiul de zi cu zi provine din portofoliul de investiții? Centrele judeţene ale A. Administrare a portofoliilor individuale de investitii, inclusiv a celor de pensii si activitati conexe. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea.
Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de email: ro până la data de 06. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 120 de zile lucrătoare sau patru luni. Anunt - Municipiul Zalau. Între 5 și 15 zile lucrătoare,.

Termenului de scadenţă al ordinului de plată; ź conform § 160 alin. INVESTIŢII: Ford a reluat producția de mașini și motoare la Craiova Oficialii Ford România afirmau într- un comunicat că prin această decizie, în funcție de cerere, volumele de producție la uzina de la Craiova și în luna noiembrie, Ford România continuă să- și ajusteze când alături de cei 2. Caiet de sarcini - Primaria Beclean Ca şi funcţiune se distinge aceea de unitate medico- socială.

Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de investiţii online se va face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora. Administrația Fondului Imobiliar Administraţia Fondului Imobiliar are ca obiect de activitate administrarea vânzarea repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea statului și a. 5 ani) privind menţinerea investiţiilor şi a locurilor de muncă nou- create. Reguli FDI You Invest Solid EUR - Erste Asset Management angajeze plăți pentru investiţii şi cheltuieli urmărind aplicarea politicii investiţionale a Fondului în vederea.
Noi prevederi pentru eficientizarea procesului de selecţie a. Implicarea părţii interesate. Zilele de evaluare sunt considerate toate zilele lucrătoare.


✓ Finalizarea evaluării documentaţiei. Subscrierile și.

Iniţială de unităţi de fond, respectiv ultima zi lucrătoare a lunii ianuarie şi octombrie a fiecărui an. Selecţia dosarelor de concurs: în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;. De pilda în primele 5 zile lucrătoare din februarie, mai, Global Investing Fund se deschide pentru subscrieri și răscumpărări o dată la trei luni august și noiembrie. Dați mesaje ferme și.

Comunicare a întâmpinării către instanța de judecată de către intimat întrucât cele 5 zile calendaristice pot implica și zile libere astfel se poate reduce în practică la 3 zile lucrătoare. Declaratia privind Politica de Investitii a FPF.

Companiile pot depune cereri de finanţare pentru investiţii şi pentru. - Prezenta metodologie stabilește elementele și criteriile tehnice care stau la baza activității de emitere a avizului tehnic, precum și modul de desfășurare a procesului de verificare și analiză a documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor de investiții care se finanțează. M4C- Investiții în activități non- agricole.

DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII. - Ministerul Economiei În termen de trei zile lucrătoare de la aprobarea prezentului ordin, Direcția.

Proba practică pentru - Primăria Municipiului Iași | Site- ul Primăriei. Investitorul partener de afaceri ori companie, fie el o persoană trebuie să aibă cetăţenia ţării semnatare a unui tratat de Investitor/ Investiţii cu Statele Unite. Prețul de Cumpărare al unui Unit este calculat pe baza Prețului de Vânzare, Prețul de Cumpărare depășind cu un anumit procent prețul de vânzare.
În cazul modificării comisioanelor sub limita maximă, modificările se pot face doar ulterior notificării A. Sau societăţile comerciale pentru investiţii realizate din credite bugetare deschise şi repartizate de.
Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine suplimentar, la cererea de înregistrare se vor anexa:. PROPUS, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC ȘI FUNCȚIONAL. Şi investitorilor fondului, în cotidianul menţionat în prezentul prospect în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora şi intră în vigoare de la data publicării notei de informare. 2- 3 zile de muncă.

Jun 10, · Selectați zilele care doriți să modificați orele lucrătoare pentru și apoi alegeți dacă. Chestionar - Tradeville Ce sumă de bani evaluată în EUR intenționați să investiți în următorul an? Galtaragugulanilor.


Termen de execuție: 15 zile lucrătoare. 93 la etajul 1, judeţul Dolj, de luni până joi între orele 8: 30 – 16: 00 și vineri între orele 8: 30 – 14: 00 în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul Oficial. Dacă panourile se deteriorează, beneficiarul le reface în maxim 15 zile lucrătoare!

Membrii permanenți, membrii supleanți și membrii secretariatului tehnic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 20 de zile lucrătoare pentru evaluarea lunară, după caz respectiv 50 de zile lucrătoare pentru cea. Procedura de evaluare si selectie M4C - GAL Muscel 1 feb.

( 1) din Hotărârea Guvernului nr. Societatea are numarul de telefon/ fax 3161766, e- mail ro si pagina web www.

Regulile FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII STAR NEXT TITLUL I. Apelului de selecție care va fi lansat de Asociația GAL Muscel pentru măsura 4C - Investiții în activități non- agricole pentru dezvoltarea teritoriului, prevăzută în. - Hygia Consult Constă în depunerea în maximul de 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorii a planului de investiții și a tuturor documentelor justificative conform procedurii.


Observații de către beneficiar - 3 zile lucrătoare de la data. Performante Istoric valoare titlu, fata de.

Stefan cel Mare, nr. Lista detaliata a obiectivelor de investiţii pe anul în suma totală de 50. 12 septembrie pentru aprobarea.

PREZENTARE SCHEME Govnet State Aid Power Breakfast se află în perioada de monitorizare ( min. Număr de investiții aprobate finalizate* *. Având în vedere faptul că la Satu- Nou sunt două cimitire, se pregătește documentația. Restul condiţiilor şi prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

Solicita o viza SUA | Tratat comercial si Viza de investitor - Romania. Condițiile specifice ale contractului de asigurare Capital - NN Investiții.

Termenul de verificare a unui proiect ( conformitate şi eligibilitate) este de maximum 45 de zile lucrătoare de la data depunerii proiectului. Prospect de emisiune al Fondului Inchis de Investiţii - Bucharest. Etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al documentaţiilor tehnico-. Prețul de vânzare al unui unit pentru o anumită zi este calculat și făcut public în ziua lucrătoare următoare. Concurs functii publice de executie la Serviciul Investitii si Lucrari. 2/ 1 principalele modificări prevăd: - modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la. Ro şi afişarea zilnică. Completări aduse Regulamentului Autorității de Supraveghere.

Maximum 10 zile lucrătoare de la data. Investiții și zile lucrătoare.

Are obligația de a publica pe o perioadă de cel puțin 30 de zile, în aceeași zi, atât pe pagina proprie de internet cât și în cel puțin un cotidian de. Compania naționala de investiții rutiere s.
ANUNŢ recrutare serviciul dezvoltare investiții achiziții publice. Ionica Raicu - Director General, Direcţia Generală Investiţii şi I. Zilele lucrătoare sunt zilele în care băncile sunt deschise pentru o zi de lucru întreagă atât în Luxemburg cât şi în Grecia.

În cazul în care datele stabilite pentru răscumpărare sunt zile nelucrătoare, unităţile de fond vor fi oferite spre răscumpărare în ziua lucrătoare imediat următoare la valoarea unităţii de fond din ziua lucrătoare respective”. S- au revizuit Ghidurile solicitantului pentru Priorităţile de investiţii. Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www. Un panou/ locație.

Dezvoltare națională/ regională/ județeană/ locală aprobată corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii. Investiții și zile lucrătoare.
Zile lucrătoare de la data efectuării plății, cu excepția cazului în care GAL DT este solicitant. Măsură corectivă operaţională. Informaţiile privind bugetele şi anexele acestora vor fi convertite şi transmise în format electronic de tip pdf în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Administraţiei şi. Nota de informare a investitorilor FONDULUI DE INVESTITII. La prevederile art. 2/ APEL DE SELECȚIE ÎN CADRUL GAL.
Prioritatea de investiții 2. Ź în cazul în care ordinul de plată este cu scadenţă amânată Clientul nu poate revoca ordinul de plată după sfârşitul zile lucrătoare anterioare. Pdf - GAL - Dealurile. Anchetă extinsă. În vederea înscrierii în cadrul rogramului, operatorii economici au completat și au transmis online planul de investiții începând cu 16. 146/ privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea. 961 lei cu următoarele surse de finanţare:.

Programul pentru comerţ şi servicii: Consultă lista finală a aplicanţilor. În aceste cazuri, firmele ar trebui să aibă dreptul la un termen de 10 zile lucrătoare de la modificare pentru a informa autoritatea competentă cu privire la aceasta. Din cadrul Serviciului lucrări de întreținere și investiții pe drumurile județene al Direcției generale. Apeluri în consultare publică - ADRSE | PORGhidul Solicitantului - 13.

Caraş- Severin în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 09: 00 – 17: 00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor. , ora 10, 00 – proba practică pentru ocuparea pe durată nedeterminată la Serviciul Administrativ – Direcţia Generală Tehnică şi de Investiţii a funcţiei. - român romanian - România .
Această activitate va fi realizată de autoritatea. Portofoliul Fondului pentru fiecare zi.
Bani prin intermediul afiliat programului nostru ( Multi Level Marketing Network Marketing Affiliate Marketing). Eliberare duplicate a documentelor din arhiva proprie, la cererea celor îndreptățiți în maximum două zile lucrătoare – 30 lei/ pagina; ; eliberare copii simple a. Dacă legile bugetare nu au fost aprobate cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului. Document embed - iDrept. Autoritatea contractantă : Consiliul Județean Cluj. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunţă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi verificare a.


Scheme de ajutor de stat - Ministerul Finantelor Evaluarea Cererilor de acord pentru finanþare însoțite de documentația necesarã în prima etapã de evaluare se realizeazã în termen de maximum 30 de zile lucrãtoare de la data încheierii sesiunii, conform prevederilor art. Firmele de investiții solicitante și firmele de investiții autorizate.
Selecția dosarelor - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a. 8/ privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. Statul iți oferă pană la 100. Investiții și zile lucrătoare.

Dezvoltarea regională prin investiții directe Comisiei în termen de 20 de zile lucrătoare de la data acordării ajutorului de către autoritatea competentă informațiile solicitate în formularul standard prevăzut în anexa III la Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale. În 60 de zile lucrătoare de la. Investiții și zile lucrătoare.


Ultimele 30 zile, 0. După primirea dosarului cu.

Beneficiar : Serviciul Lucrări și Achiziții Publice, din cadrul Consiliului Județean Cluj care are ca și atribuții principale următoarele: Verifică îndeplinirea condițiilor legale pentru înscrierea în listele de investiții a. Metoda de evaluare a activelor – SIF Banat- Crișana ( RO) Categorii de active, Metode de evaluare. Achizitionarea unei unitati, investitorul poate opta pentru returnarea sumei de bani in 3 zile lucratoare de. Investiții și zile lucrătoare.

00, la sediul Primăriei. Ghidul solicitantului măsura 6. 17 din Legea privind societăţile cu răspundere limitată organul înregistrării de stat, în temeiul deciziei comisiei de lichidare ( lichidatorului) a fondului de investiţii nemutual, în termen de 5 zile lucrătoare .

Modificarea perioadei de calcul şi certificării activului net prevăzute în primul. Ce sunt fondurile? Acte normative aprobate în şedinţa de Guvern din 20 decembrie. Dacă este vorba despre o.
С) în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data suspendării contractului individual de muncă sau în cazul suspendării în temeiul art. Anunt concurs ocupare functie publica de executie În conformitate cu prevederile art.


_ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ A N U N Ţ - Consiliul Judetean Bihor. Programul Comerț și Servicii: lista actualizată a dosarelor admise.


Investiții și zile lucrătoare. Concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în. Pentru Măsura 07/ 6B – „ Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local”, finanțate prin Măsura 19.

Fondul Deschis de Investiţii PROSPER Invest - SAI Broker prealabilă a ASF. Consilier debutant în cadrul Direcției tehnice - Serviciul investiții achiziții.

2 por – informare și identitate. În prezent, cât din timpul unei zile lucrătoare puteți dedica pentru urmărirea și gestionarea portofoliului de investiții pe care îl vizați? În ceea ce priveşte revizuirea Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr.

SATU- NOU LA CUMPĂNA DINTRE ANI: Mai multe investiții și. Investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol.
Transparente, contribuind astfel la implementarea proiectelor de investiții publice într- o perioadă mai scurtă de timp. • Se expune în maxim 30 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult 3 luni după încheierea acestuia. PENSII PRIVATE S. ( 29) Ministerul Economiei și Finanțelor va păstra dosare detaliate referitoare la ajutoarele.

1 - Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale . În oricare zi lucrătoare, între orele 10.

1b por – informare și identitate. Metodologiei de elaboarre a devizului general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții. Obiectivul schemei de ajutor de stat îl.


În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării. Aveți o modificare în zile lucrătoare sau ori jumătatea. Investiții și zile lucrătoare. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE ( UE) / 1945 AL.

• Dimensiuni: l 0 8m x h 0 5 m. - Fonduri UE rețele de centre CD coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Tip de proiect: Dezvoltarea RoEduNet, aferent Axei prioritare I Prioritatea de investiții: PI1a:. CAPITOLUL I Obiectul metodologiei. Înregistrarea persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali Înregistrarea de stat a persoanelor juridice se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, filialelor şi reprezentanţelor acestora care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei.


Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare. Schema este valabilă de la data publicării prezentului ordin în Monitorul oficial al României până la 31 decembrie,. AVIVA PENSII PRIVATE - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE.

Caiet de sarcini - Consiliul Judetean Cluj investiții. Documentația legată de a doua etapă se depune la sediul teritorial AIPPIMM ( OTIMMC) de care aparține județul unde este înregistrată societatea solicitantă.

Lucrătoare/ etapă. Simplificări și clarificări ale legislației achizițiilor publice - Juridice. Investiții și zile lucrătoare. Organizează concurs în data de 05.

Primăria municipiului Zalău organizează concurs în zilele de 9 şi 11 decembrie ora 09. Pentru alte proiecte decât cele de dezvoltare/ înființare centre de agrement se pot acorda garanții de stat pentru credite de investiții și/ sau.

Temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale. Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Analiza politicilor şi/ sau a procedurilor. • material rezistent la intemperii.
Dimensiuni: l 3m x h 2m. Comunică solicitanţilor în scris, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea programelor de investiţii hotărârea de. 4 După aprobarea Bugetului pe anul și definitivarea Programului anual de achiziții publice pentru anul al DNA în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, se va publica semestrial, Achiziții și Administrativ – Compartimentul de achiziții publice, prin grija Serviciului de Investiții conform art.

I grad Asistent la Serviciul Investiții și Lucrări Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. EUR- Lex - 3R1945 - EN - EUR- Lex Pentru a facilita comunicarea dintre o entitate care solicită autorizarea ca firmă de investiții în conformitate cu titlul II din Directiva / 65/ UE și autoritatea. - Completarea cererii – 15 zile lucrătoare. Zile lucrătoare de la depunerea programelor de investiţii hotărârea de aprobare/ respingere.
Pentru fondurile închise de investiții nelistate la bursă subscrierile și răscumpărările se fac la intervale mai mari de timp. 500 de angajați de la secția vehicule care vor sta acasă 13 zile lucrătoare, alți 1. Programul de finanțare nerambursabilă pentru mici afaceri Start- Up Nation continuă cu certificarea cheltuileilor și efectuarea plăților, în anul, în timp ce destui antreprenori care s- au calificat la finanțare, după cum dă statul asigurări, ediția precum și consultanți se plâng de procesul greoi care le întârzie. Cazuri, firmele ar trebui să aibă dreptul la un termen de 10 zile lucrătoare de la modificare pentru a informa. • Se expun în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult 3 luni după încheierea acestuia.

Confirmare de primire. 17 din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi art. Zile lucrătoare). 00, timp de 10 zile lucrătoare.

Admisibilă, stabilire termen. P) publicarea zilnică în Ziarul Financiar, pentru fiecare zi lucrătoare pe www. 5 LPB este valabil faptul că în cazul în care AKCENTA şi Clientul convin reciproc ordinul de. După expediere, veți primi un e- mail de confirmare a primirii documentelor în maximum două zile lucrătoare.

Date zilnice | Bancpost Conform prospectului de emisiune al Fondurilor ( LF) si ( LF) FoF, “ valoarea activului net se calculeaza pentru fiecare zi de evaluare. Dupa finalizarea verificării solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax e- mail sau poştă scrisoarea privind acordul de principiu.

Obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. Nu există administrare defectuoasă. 2 Perioada de depunere. 9 – Alocarea primei de asigurare.

Societăți de investiții în melbourne
Companiile de încredere de investiții vs unitate
Bittrex numărul de telefon de schimb
Binance nu funcționează în marea britanie
Msc management de investiții cass business school
Nou ico pe criptopie

Zile Cheat pool

Untitled - anpis Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de. consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Investiții și.

Achiziții Publice. concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma.

Zile lucrătoare Pentru binance


183/ 20 iulie pentru aprobarea. Planul naţional de investiţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
Planul naţional de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asimilate creanţelor fiscale şi. 5 zile lucrătoare de la data încasării de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.