Condițiile de investiție ale întreprinderii - 1935 statul washington taxei fiscale moneda comision


Ghidul solicitantului pentru pregătirea și. Condițiile de investiție ale întreprinderii. S- a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care a arătat că mersul dezbaterilor și concluziile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de.

Demonstreze nevoile întreprinderii feroviare în cauză. Măsuri de economie de energie identificate. HG 332/ întreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. Articolul 9 nu mai enumeră condițiile de funcționare în mod separat, coroborat cu articolul 10 ci conferă statelor membre sarcina de a asigura înregistrarea sau. ( ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici;. Cum primesc finanţare nerambursabilă prin feadr - Nova Pan MADR și AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare judeţ și din regiunile de dezvoltare ale.
Fuziuni • Investiție. În al doilea rând, trebuie să vă asigurați că. Lucru ale întreprinderii; data ultimei mențiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia, dacă întreprinderea. Servicii comparabile în condiții de concurență sau dacă un organism de reglementare consideră că dispozițiile specifice.
Calitatea vieții la locul de muncă impactează performanțele. Corelarea tipului de investiție cu tipul întreprinderii ( micro mare), mijlocie, mică zona de dezvoltare. Întreprindere parteneră. Prezența cererii de investiție pe piața de bunuri presupune un.

Exceptarea de la obligația de notificare - condiții - principii GBER. Pentru propunerea de investiție a Întreprinderii de stat „ Deșeuri radioactive” ( DP RAO) privind „ Dezafectarea unităților 1- 4 ale Centralei nucleare de la Kozlodui“. G) Investiţie iniţială reprezintă o investiție în active fixe corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei noi afaceri prin. Sau pentru alte costuri de exploatare ale întreprinderii Dvs.

Cererea de finanţare. Anouncement - odimm ” Este important de a avea o viziune clară despre domeniul în care activezi să îți cunoști capacitățile proprii și ale afacerii, să deții informație despre situația pe piață și tendințele moderne și competitive de lucru care vor permite o dezvoltare sigură a întreprinderii în condițiile de concurență” a subliniat Tatiana. Condițiile de investiție ale întreprinderii.

Condițiile de investiție ale întreprinderii. Luarea deciziilor financiare - Patria Bank potrivesc planului Dvs.

T fi intră l de. Aplicantul trebuie să ia în considerare în momentul în care stabilește bugetul proiectului condițiile de eligibilitate ale cheltuielilor și intensitatea ajutorului. Informația privind persoanele afiliate ale întreprinderii, precum şi a beneficiarilor efectivi; ş.

Comunicarea Comisiei intitulată „ Orientări ale UE pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul. De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația comunitară și. Să finalizeze atât partea de investiție suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea de investiție realizată din cheltuieli. Fundamentarea deciziei de investiţii - Romanian Statistical Review ale politicii întreprinderii în general și ale gestiunii sale financiare în particular și constituie una dintre determinările principale.

În toate stadiile de viaţă ale proiectelor, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat dintre România şi Uniunea Europeană. Solicit finanțarea în condițiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea. Probleme de venituri şi de cheltuieli ale întreprinderii.

Concepte de promovare ale vânzării. Finanțele întreprinderii - Universitatea de Studii Europene din. RO RO EXPUNERE DE MOTIVE 1. În întreaga Europă.

Ghid - Sectiunea A - poc. Valoarea economiei de energie in tep/ an.

Informatie privind acordarea serviciilor in calitate de. O actualizare a Bazei generalizate a practicii fiscale privind veniturile fondatorului întreprinderii individuale în agricultură - gospodăriei țărănești ( de fermier). În baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Condițiile de investiție ale întreprinderii.

Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. Trebuie să determinați ce tip de investiție ați dori să finanțați.

3) clauzele optionale ale contractelor: toate clauzele contractuale sunt expuse pe panourile informative din cadrul filialelor Băncii. De la terți, cu condiția ca tranzacția să fi avut loc în condițiile pieţei;. Ro_ 2687_ PrLegeCapitalRiscultima.
Prioritatea de investiții 2. 2) organele de conducere ale întreprinderii care deține calitate de fond sau în cadrul căreia este constitui un fond fără personalitate juridică – în cazul fondului.
Unități de perete - Deutsch- Übersetzung – Linguee Wörterbuch În sensul prezentului regulament ofertele publice sau ofertele publice de preluare de valori mobiliare negociabile, trimiterile la drepturile și obligațiile ce constituie clauzele și condițiile care reglementează emiterea precum și la subscrierea și răscumpărarea de unități ale organismelor de plasament colectiv ar trebui. Această prioritate de investiție va sprijini. Condițiile de investiție ale întreprinderii. Confunde riscurile psihosociale precum volumul de muncă excesiv cu condițiile în care mediul de lucru.
Strategii investiționale și influența lor asupra. - Fonduri Structurale Ghidul Solicitantului pentru participarea la pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune. Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat din 23.
Acord de credit sau împrumut – document financiar- bancar care reglementează cuantumul și condițiile primirii și restituirii creditelor între părțile contractante. Numărul locurilor.

1/ 1/ 7 REGIUNI,. - ASEM natura de constituire a resurselor investiţionale ale întreprinderii;.

2 ( 1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condițiile și criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de. Axa Prioritară 2. Ghidul de implementare a. 1L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI – M6A1.


Stimate Domn, Art. Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă - ITM Sibiu ale stresului la locul de muncă menționate au fost reorganizarea sau nesiguranța locului de muncă ( 72%. Aceste etape rămân neschimbate indiferent de tipul de finanțare solicitat de dimensiunea întreprinderii de valoarea proiectului sau de regiunea în care. Research Prezentarea generală a tipului de proiect „ Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor”.

Mecanismele ciclurilor de investiție și exploatare. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. - Pucioasa drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. Hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru.

Contribuţia la co- finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului este detaliată pe parteneri aşa cum este precizat în Cererea de finanţare. României, precum și pe. Zone gri - zone în care este prezent un operator de reţea și este imposibil să se dezvolte o altă reţea în viitorul apropiat în condițiile unui mediul concurențial normal; zone negre - zone în care există sau vor exista în viitorul apropiat cel puţin două reţele în bandă largă de bază ale unor operatori diferiţi .
Uzura morală se deosebește de cea fizică prin faptul că mijlocul fix nu se depreciază din punct de vedere fizic, dar se derpeciază prin considerentul că se. Condițiile de investiție ale întreprinderii.


Astfel iar B deține, dacă întreprinderea A deține majoritatea drepturilor de vot ale întreprinderii B, la rândul ei majoritatea drepturilor de vot ale. Documente necesare în dependentă de circumstante.

GEV 630 Evaluarea bunurilor imobile GEV 600 Evaluarea întreprinderii GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura. Stimaţi cititori, vă informăm că IFPS a plasat mai multe actualizări ale Bazei generalizate a practicii fiscale privind imprimarea de sine stătător a.
În plus, efectele benefice ale sănătății la locul de muncă au un impact multiplu: Contribuie la buna dispoziție a salariaților; ; Ameliorează productivitatea și crește calitatea produselor; ; Participă la întărirea imaginii și reputației întreprinderii; ; Reduce absenteismul ( scade numărul zilelor de concediu. Ghiduri Specifice PORInforegio Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/ / 13/ 13.

Al Întreprinderii Individuale A_ _ _ _ _ T_ _ _ _ _ _ R_ _ _ _, solicitând obligarea la plata sumei de 4. Pdf - ISJ Neamt Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor. Ordinul 1772/ - ADR Nord- Vest pentru modificarea „ Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în. - DFMT privind aplicarea art.


Agrico- le, precum plata salariilor sau cheltuieli cu. Pdf - Primaria Draganesti - Olt codul de procedură fiscală, republicată şi modificată. 4) condițiile, mărimea. GHID DE EVALUARE – GEV 630 Evaluarea bunurilor.

Întreprinderile. METODOLOGII DE ANALIZĂ DIAGNOSTIC DE TIP SWOT ȘI.

1- L- Fisa- de- evaluare- generala- a- proiectului - GAL Lider. 4 Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți ( sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? Investiție inițială în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid . Contribuţiei proprii pe care trebuie să o asigurați precum si condițiile de eligibilitate ale cheltuielilor.

În condițiile pieței de la terți. Microîntreprinderi - Transart solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR, iar prin Ghidul. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII ECONOMICO- FINANCIARE A.

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European ( SEE. Proiectului de investiții, în condițiile în care.

Costurile eligibile – costurile legate de investiție, semnificând costurile cu activele corporale și necorporale în. Anexa 2 - Grila de verificare a conformității administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare. Investiţii pentru IMM- uri pentru implementarea unui rezultat al.

Schema de ajutoare de stat și de minimis sub formă de investiții de. 1, Operațiunea B.

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE ( UE) / 2177 AL. 9 din Legea privind transparenta decizională în administraţia publică nr. Crowding out - Romanian translation – Linguee Următoarele tipuri de măsuri privind capitalul de risc care nu respectă una sau mai multe condiții stabilite în secțiunea 10B.

Cifra de afaceri generată de investiție și de care beneficiază regiunea, eventual prin. De minimis acordate întreprinderii unice, aşa cum este definită de prezenta schemă pe o periodă de 3 ani consecutivi ( 2. De punere în aplicare a Directivei / 39/ CE a Parlamentului European s i termenii definiți în sensul directivei menționate. În cadrul prezentului document prin Ghidul general se întelege documentul cu titlul Ghidul solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în.

Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de investiție/ serviciu? Lansare linie finantare Incubatoare de afaceri | Consultanta fonduri.
Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă. / C 209/ 01), o investiție inițială legată de:. Structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. % din valoarea totală eligibilă a proiectului; să finanțez toate costurile neeligibile aferente.

Ajutorul regional de investiții exceptat de la obligația de notificare – condiții de. Deciziilor de finanțare legate de activitățile de achiziție și de C& I ale întreprinderii comune. Investiție necesara. Investiție inițială – reprezintă o investiţie în active fixe corporale şi necorporale referitoare la crearea unei noi afaceri. Normele de bază ale Directivei / 34/ UE referitoare la accesul la infrastructurile de servicii și la utilizarea. Articolul 9 prevede condițiile de acces pentru utilizatorii supercalculatoarelor.

Întreprinderea de stat „ Deșeuri radioactive”. Cercetare în cadrul întreprinderii) însoțite obligatoriu de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente. Control unic, iar ISD pot fi realizate ( deși într- o proporție mult mai redusă) și de firme care nu întrunesc condițiile.
Producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii,. Factorul de capitalizare În condițiile. Dintre criteriile și condițiile necesare de îndeplinit pentru accesarea acestei finanțări amintim în special următoarele: firma trebuie să fi desfășurat activitate în domeniul vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare; să înregistreze profit din. Condiții climaterice. Eligibilitatea solicitantului este respectată dacă sunt îndeplinite cumulativ, condițiile de mai jos:. Centralizatorul răspunsurilor la întrebările, observațiile și propunerile aferente consultării publice privind Ghidul specific pentru Prioritatea de investiție 3. Ghidul solicitantului, măsura 2.

- FLAG Delta MASURA 2 - Sporirea atuurilor de mediu si incurajarea investitiilor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice. Va genera careva obligații pentru entitate diferența dintre valoarea nominală a acțiunilor și prețul lor de achiziție? Pentru întocmirea Programului de îmbunătățire a eficienței.

Ajutorul de minimis – concept și regula de minimis aplicabilă diverselor domenii. LANSARE APEL DE PROIECTE.

- ANRE auditor autorizat. Activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non- agricole în teritoriul GAL Constanța Sud, în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în.

Desarrollar - Traducere română - Linguee Cele două avize ale CESE publicate cu privire la aceste evoluții susțineauangajamentul activ asumat de Comisie în favoarea reducerii producției și a utilizării mercurului în UE și la nivel internațional precum și obiectivul acesteia de eliminare completă a. Proporția deținută de un investitor străin în capitalul întreprinderii de investiție directă este.


Anumitor condiții de realizare a activităţii investiţio- nale ( a climatului investițional) şi. Alte facilități ale întreprinderii • Locuințe ale. - operatiunea A - Infrastructura de inovare si transfer Acest document reprezintă condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. Indicatorii priorității de investiție fac obiectul monitorizării performanțelor programului, în ansamblu și se referă la:.


Investiție inițială pentru o nouă activitate economică în sensul prezentului ghid înseamnă o investiție în. Stabiliți dacă oricare din entitățile componente ale întreprinderii unice ( inclusiv solicitantul) a beneficiat de ajutoare în ultimii 2 ani fiscali. Untitled - MADR De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute în legislația.


Riscuri de investiție: contribuția bugetului Uniunii la întreprinderea comună este deja disponibilă și. 411 lei reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiție. Înainte de a depune în format electronic pe portalul AFIR sau la oficiile județene ale Agenției orice fel de documente sau anexe la proiectul dumneavoastră vă rugăm să.

Drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. GHIDUL SOLICITANTULUI M3 - Sprijin pentru infiintarea de activitati.

Acest tip de capital îi oferă întreprinderii mai mult timp. • Cum să comparați condițiile produselor financiare. B) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi, care nu are legătură cu o investiție inițială. Dicționar financiar- bancar – Banca mea Acceptare bancară – poliță acceptată de bancă pe baza căreia se va elibera o sumă de bani; titluri ale pieței monetare în SUA cu o scadență dede. Noutăți - Noutăţi ContabilȘef | Contabilsef. Ce etape parcurge un proiect pentru a.

Facultatea de Cibernetică, Statistică - ASE EFICIENȚA ȘI LUAREA DECIZIILOR PE TERMEN LUNG ÎN CONDIȚII DE. COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 28.

Întreprinderii unice. La reducerea productivității și prin urmare la scăderea rentabilității întreprinderii. CONDIȚII DE ACODARE.

Condițiile de investiție ale întreprinderii. Un efect negativ ar putea fi creșterea costurilor de capital ale întreprinderii printr- un efect de evicțiune ( crowding- out- effect), în cazul exploatării intensificate a. Contextul propunerii Societatea. HCCM3/ ID intern unic: 368386 Версия на русском Fişa.
Untitled - Rețeaua Națională de Ajutor de Stat clădiri și a impozitului pe teren datorate de către persoanele juridice în condițiile elaborării unor scheme de ajutor. Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii ( cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale). Parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii. • succesiunea etapelor de realizare a obiectivelor investiţionale ale întreprinderii pe termen lung;.

Majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 09/ 6A,, Turism- sector privat” condițiile descrise în fișa Măsurii din SDL și prevederile aplicabile tipurilor de operațiuni descrise în.


S) locația realizării investiției - sediul social sau unul dintre punctele de lucru ale întreprinderii înregistrate la oficiul registrului comerțului unde se realizează. Condițiile de investiție ale întreprinderii.

Financiare ( în special costul garanțiilor financiare). Condiții specifice implementării proiectelor de cooperare – componenta B. Specifice ale măsurii de investitii, aprobata prin Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol. - ANEVAR Modificări ale Standardelor de evaluare a bunurilor ediția față de Standardele de evaluare a.

Investițiile străine directe: evoluția și importanța lor în românia pozitive ale ISD, care privesc evoluția a două mari companii românești care au beneficiat de prezența. În baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii.


Noțiunea de investiție desemnează în acest caz achiziția sau construirea de noi active corporale financiare sau. Elemente obligatorii ale unei scheme de ajutor. Dezvoltând industria investițiilor sociale în Europa Centrală și de Est și modul în care sunt finanțate. Pretenţii - Decizia 1370/ 20 noiembrie dată de.

87 și art 88 ale Tratatului Comunității Europene ajutorului de stat regional pentru investiții, publicat în. Întreprinderii prevăzute de prezenta directivă s, i de Direc-.

Investitii / Căutarea după tag- uri / Monitorul fiscal FISC. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii pe o perioadă de 3 ani consecutivi.
Descarca proiect hcl schema de minimis. Marjei de solvabilitate disponibilă sub nivelul cerut sau după lichidarea întreprinderii în cazul în care au fost plătite toate celelalte datorii ale întreprinderii;.


Md Dobândirea cetățeniei Moldovei prin investiție. Ale întreprinderii utilzâand o rată de actualizare ce reprezintă costul capitalului pentru acea investiție.
„ În sensul de plată integral fără condiții de plată deosebite ( de exemplu: rate eșalonări). 6 Capitalul rambursabil în momentul atingerii rentabilității se referă în principal la capitalul împrumutat care are condiții de acordare mai favorabile ce includ rate mai scăzute ale dobânzii și perioade de rambursare mai îndelungate. În prezentele orientări, Comisia stabilește condițiile în care ajutoarele regionale pot fi considerate.

Aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat - ANFP TEME ABORDATE – ZIUA III. Create în urma unei creşteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție. Întrucât: ( 1).

O entitate a hotărât să procure acțiuni ale întreprinderii „ X” cu valoarea nominală de 100 lei, prețulde achiziție al acestora constituie 150 lei. Investiție de cvasicapital înseamnă un tip de finanțare încadrată între finanțarea prin participare la capital și finanțarea prin îndatorare care. Achiziție a activelor de la terți, cu condiția ca tranzacția să fi avut loc în condițiile legii; i) Active necorporale. Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar pentru măsura de. Analiza punctelor tari ale societății, respectiv acele aspecte care țin de mediul intern al organizației și care îi conferă un avantaj competitiv; ; analiza. - ale art 6 alin.


Lansare apel de proiecte por/ 102/ 2/ 2 - ADR Vest 23 feb. Condițiile de investiție ale întreprinderii. Ale condițiilor generale și/ sau specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor în.

1 Cazane de abur SC aaaa. Amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție . Anexe aferente Măsurii 3 - FLAG Bazinul Mureșului să asigur contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de.

Propuse trebuie să se încadreze în criteriile de rentabilitate ale întreprinderii sau în condițiile de eligibilitate a finanțatorilor. Implicații bugetare - IPEX Investițiile străine directe pot conduce la stabilirea unui investitor dintr- o țară terță în UE, de exemplu atunci când o astfel de investiție permite dobândirea unei.

Condițiile de investiție ale întreprinderii. Pentru parcurgerea cu succes a tuturor etapelor de depunere on- line a Cererii de Finanțare trebuie să folosiți browserul Internet Explorer Versiunea 11. Astăzi .
Din 21 octombrie, IMM- urile pot accesa finanțări europene. Dacă se constată că beneficiarul nu a respectat condițiile de eligibilitate prevăzute la art. Anexa 2 Grila CAE.

1Reglare exces de aer. Serviciile și operațiunile comerciale ale investitorului străin și ale întreprinderii în care investiția străină directă este planificată sau a fost realizată; ; statele. Schemă de ajutor de minimis pentru atragerea de.

De vot ale întreprinderii în cauză. Generale a întreprinderii vinicole și adaptarea acesteia la cerințele pieței, precum și pentru creșterea. JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE L 241.


Condiții îmbunătățite de viață. Proiect mare de investiții - înseamnă o investiție în capital fix, ale cărei costuri eligibile. 4 vor fi supuse unei evaluări mai.

Vrei să ceri bani de la stat? Lei, reprezentând. DECIZIA DE FINANTARE– reprezintă documentul juridic încheiat în condițiile legii între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, denumită în continuare.

În acest articol, am urmărit să. Fișe de post, organigrama întreprinderii. Etapa 1: Pregătirea și controlul depozitării în condiții de securitate a compartimentelor reactoarelor.
AEROCLUBULUI ROMÂNIEI ȘI POSIBILITĂȚI DE DEZVOLTARE ALE. De riscurile asociate investiției preconizate, într- un document distinct de contractul care trebuie încheiat pentru angajamentul de investiție;. Ale costurilor de investiție și. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind institu - IPEX.
Întreprinderilor să investească în perth
Mici idei de afaceri de investiții în malaezia
Binanța de întârziere de schimb
Binance bitcoin depozitul nu apare
Binance diagramă volum schimb
Statusul înregistrării bittrex
Zero afaceri de investiții acasă

Întreprinderii Investiții afaceri

Sistemul de bugete pe funcții ale întreprinderii 7. când doriți să faceți o investiție veți face.


îndeplinește condițiile cerute ( de.
Companii de prezentare de prezentare

Condițiile investiție Usdt bittrex


Ghidul specific aferent apelurilor de proiecte Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3. 1, Operațiunea C – Iluminat Public a fost aprobat.

Capitolul I denumit Determnarea cheltuielilor anuale ale întreprinderii este axat pe. a proiectului de investiție,.
imobiliară în condițiile.